การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติป่าไม้

วิธีการที่สามารถนำมาใช้เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ให้ดำรงอยู่ต่อไปในระยะยาวมีวิธีการทำได้ดังนี้

  1. ทำตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ที่มีข้อกำหนดในการปฏิบัติ 20 ข้อ ซึ่งเป็นการกำหนดให้มีพื้นที่ป่าอย่างน้อย 40% ของประเทศ และ ยังเป็นวิธีการจัดการป่าไม้ให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องในอนาคต วิธีการนี้จะทำให้ทั่วทั้งประเทศมีป่าไม้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์หมุนเวียนได้เป็นอย่างดี
  2. การปลูกป่า เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ถูกวิธีอีกหนึ่งอย่างโดยตรง เนื่องจากการตัดไม้เพื่อนำมาใช้งาน จำเป็นต้องปลูกต้นไม้ทดแทนในส่วนที่นำมาใช้เพื่อให้สามารถมีต้นไม้ที่นำมาใช้ได้ในอนาคต ตามนโยบายการดูแลรักษาป่า
  3. ป้องกันไฟป่า เป็นภัยที่ถือว่าอันตรายต่อป่าไม้เป็นอย่างมาก โดยมีสามารถจากภัยทางธรรมชาติและน้ำมือของมนุษย์ ซึ่งถ้าหากเกิดไฟป่าขึ้นจะทำให้ฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณนั้นได้ยากเป็นอย่างมาก เพราะต้นไม้บางส่วนได้ตายและอาจจะทำให้หน้าดินในบริเวณนั้นสูญเสียแร่ธาตุภายในดินไปอีกด้วย
  4. การป้องกันผู้บุกรุกทำลายป่า ปัจจุบันการบุกรุกทำลายป่า มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากและเป็นภาวะที่มีความรุนแรงเรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤต จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ทางภาครัฐเข้ามาทำงานอย่างจริงจังและซื่อตรงต่อหน้าที่เป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆทุกกรณี
  5. การใช้วัสดุอื่นแทนไม้ ในอดีตการสร้างบ้านเรือนหรือสะพานจะมีการใช้ไม้ในการก่อสร้าง ปัจจุบันได้มีการนำเอาวัสดุอื่นที่มีความคงทนมาใช้ก่อสร้างแทนการใช้ไม้
  6. การใช้ไม้อย่างมีประโยชน์และประหยัดมากที่สุด เช่น การนำเนื้อไม้ที่เหลือจากการแปรรูปในทุกส่วนมาใช้ให้เกิดประโยชน์จากทุกชิ้นส่วน และ อาบน้ำยาปกป้องเนื้อไม้เพื่อให้อายุในการใช้งานไม้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน
  7. การนำส่วนต่างๆของไม้ที่ไม่เคยนำมาใช้ประโยชน์มาสร้างให้เกิดประโยชน์ เช่น ต้นยางพารา โดยปกติแล้วจะเอาแต่เนื้อยาง และ ตัดต้นยางทิ้ง ในปัจจุบันได้มีการนำเอาต้นยางมาทำประโยชน์ ในการทำ ตู้ โต๊ะ และ เตียงเพียงแต่ต้องนำเอามาปรับปรุงคุณภาพของเนื้อไม้ก่อนการใช้งานเท่านั้น
  8. ประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้ นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการมีอยู่ของป่าไม้ และ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้แก่ประชาชนและสอนรุ่นลูกรุ่นหลานให้ปฏิบัติตามในการหวงแหนป่าไม้เสมือนว่าเป็นสมบัติส่วนตัว