การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติสัตว์ป่า

สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงเป็นส่วนสำคัญที่ต้องมีการป้องกันและแก้ไข ในการทำให้สัตว์ป่านั้นยังคงมีอยู่ไม่ให้สูญพันธ์และลดลง เพราะ สัตว์ป่านั้นมีส่วนในการทำให้ป่าไม้นั้นยังคงดำรงอยู่

การอนุรักษ์สัตว์ป่าที่สามารถทำได้ในปัจจุบัน

  1. การกำหนดพื้นที่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่า เนื่องจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์นั้นมีพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดเขตพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อที่จะให้สัตว์ป่านั้นได้ดำรงอยู่ในเขตพื้นที่ปลอดภัย และ มีการสืบพันธุ์ต่อเนื่องสืบไป โดยวิธีการกำหนดพื้นที่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่านั้นประกอบไปด้วย เขตต่างๆดังนี้

– เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า โดยพื้นที่นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันพื้นที่ในการหากินของสัตว์ป่า และ สร้างความปลอดภัยให้กับสัตว์ป่าว โดยในปัจจุบันมีปรากฏว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่ทั้งหมด 34 แห่ง และ ในอนาคตจะมีการประกาศเกิดขึ้นอีก 5 แห่ง

– เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นเขตพิเศษที่ทางราชการได้กำหนดไว้ ไม่ให้มีการล่วงล้ำ เพื่อความปลอดภัยของสัตว์ป่าที่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้นๆ

– เขตอุทยานสัตว์ป่า หรือ อุทยานแห่งชาติต่างๆ ในปัจจุบันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยอุทยานต่างๆนั้นจะมีการนำเสนอให้บริการในด้านความรู้ของสัตว์ป่าต่างๆที่อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณนั้นๆ รวมไปถึงการวิจัยและการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่า

  1. การให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในด้านวิชาการ ด้วยการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการพื้นฐานทางการศึกษา และ วิธีการอนุรักษ์สัตว์ป่าในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งวิธีการต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้ประชาชนเข้าใจถึงการมีอยู่ของสัตว์ป่าและความจำเป็นการขยายเพราะพันธุ์สัตว์ป่า การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมของการขยายพันธ์สัตว์ป่านั้นสามารถทำได้ด้วยการ

– จัดทำการก่อตั้งสถานีวิจัยพฤติกรรมสัตว์ป่า

– จัดทำการก่อตั้งศูนย์เพราะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า

– จัดทำการก่อตั้งศูนย์การศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติและสัตว์ป่า

  1. ป้องกันและปราบปรามผู้ที่ทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า

– ออกกฎหมายห้ามล่าสัตว์ป่า

– ควบคุมการค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าทุกชนิด

– ประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนทราบถึงคุณค่าสัตว์ป่า