วิธีในการใช้พลังงานอย่างประหยัด (เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ)

พลังงานเป็นทรัพยากรที่ถูกนำมาใช้ในหลายรูปแบบและส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปกว่าที่จะสร้าง หรือสั่งสมใหม่มาทดแทนต้องใช้ระยะเวลาบ่มเพาะนานนับหลายชั่วอายุคน พลังงานอีกบางประเภทแม้ว่าจะได้มาจากพลังงานหมุนเวียน ที่ธรรมชาติสามารถสร้างหรือมีวงจรนำมาใช้ได้ใหม่ก็จริง แต่พลังงานเหล่านั้นทุกชนิดก็มีต้นทุนของการผลิต การแปรรูปที่สูงด้วยกัรทั้งสิ้น  เมื่อมนุษย์ทุกคนจำเป็นที่จะต้องชพลังงานเพื่อการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวัน ทั้งเพื่อความจำเป็นต่อชีวิตหรือจะเพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ก็ตาม หากเราใช้พลังงานกันอย่างไม่ประหยัด ระมัดระวังแล้ว ก็ย่อมจะมาสู่สภาวะหรือสถานการณ์วิกฤตที่ชาวโลกทุกชีวิตขาดแคลนพลังงานอย่างแน่นอน

เป็นที่น่าเสียดายที่พลังงานหลายชนิดหายากและการได้มาซึ่งพลังงานนั้นต้องทุ่มเททั้งแรงกาย เทคโนโลยี เวลา ความรู้ และ ทุนทรัพย์กว่าจะได้นำมาใช้ แต่คนหลายกลุ่มหลายจำพวกกลับใช้พลังงานนั้นอย่างสิ้นเปลืองไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เห็นคุณค่า การประหยัดพลังงานด้วยการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเห็นคุณค่าของพลังงานเป็นคำตอบที่จะช่วยให้เราทุกคนมีพลังงานใช้ไปได้นานแสนนาน การประหยัดพลังงานไม่แต่เฉพาะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติเพียงเท่านั้น แต่การประหยัดและใช้พลังงานอย่างมีคุณค่ายังทำให้ผู้ที่ใช้เองได้รับประโยชน์อย่างมากมายด้วย ทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้พลังงาน การสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเห็นคุณค่าพลังงาน การมีสิ่งแวดล้อม และ ชีวิตที่ดี และสมบูรณ์ขึ้นเป็นต้น

วิธีปฎิบัติง่าย ๆ ที่เราทุกคนสามารถประหยัดการใช้พลังงานได้ที่บ้านด้วยตัวของเราเองแต่ละคนก็คือ เริ่มจากปิดไฟดวงที่ไม่ใช้การปิดไฟ 1 ดวงของคน1 คนจะช่วยให้ประเทศชาติประหยัดพลังงานได้ถึง 0.1% คิดเป็นเงินถึง1,698 ล้านบาท เงินจำนวนนี้นำไปสร้างโรงเรียนในแถบชนบทที่ขาดแคลนได้ถึง 283 โรง นอกจากนั้นยังมีวิธีประหยัดไฟอีกมาก เช่น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในขนาดที่พอเหมาะพอดีกับความจำเป็นในครัวเรือน ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่จะกินไฟมากกว่า เช่น หม้อหุงข้าว ตู้เย็น กระติกน้ำร้อนและเครื่องซักผ้าเป็นต้น

การประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องที่เป็นหน้าที่ของภาครัฐเท่านั้น แต่ต้องการการร่วมมือร่วมใจและเห็นความสำคัญจากคนทุกคน เพราะทุกคนก็ร่วมใช้พลังงานด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าใครจะมีเงินมากมายที่จะจ่ายค่าพลังงาน อย่างไฟฟ้าหรือน้ำมันก็ตาม แต่หากไม่มีพลังงานเหล่านี้ให้ใช้แล้ว เงินมากมายก็ไม่อาจหาซื้อพลังงานกลับมาใช้ได้อีกอย่างแน่นอน

admin Author