หลักการเที่ยวแบบยั่งยืน

ลักษณะของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีปัจจัยหลักสำคัญอยู่ทั้งหมด 6 ประการ

 1. การเที่ยวต้องไปในแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท ทุกสถานที่ ทุกแห่ง
 2. การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว ที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสถานที่
 3. รับผิดชอบต่อสถานที่ไปท่องเที่ยว ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เช่น การดูแลรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ.ในแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว
 4. มีการอธิบายแนะนำถึงสถานที่ของแหล่งท่องเที่ยว ให้ความรู้ความเข้าใจต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
 5. การท่องเที่ยวย่อมมีผู้ประกอบกิจการ ต้องตอบสนองต่อรายได้ของผู้ประกอบการให้เลี้ยงชีพได้
 6. สร้างประโยชน์ให้สูงที่สุดแก่สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม

หลักการที่เป็นตัวแปรสำคัญในการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

 1. การใช้ทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์อย่างพอดี เพราะ การใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นย่อมมีวันหมดไป วัฒนธรรมของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นส่วนสำคัญของการทำธุรกิจระยะยาวที่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญ ต้องมีการสร้างขึ้นใหม่อยู่อย่างสม่ำเสมอ อย่างเช่น ทรัพยากรทางทะเล
 2. ลดการบริโภคที่มากเกินความจำเป็น เพราะ จะกลายเป็นสิ่งปฏิกูลและถูกทำลายเป็นอย่างมากในระยะยาวซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายมหาศาลต่อไปในภายภาคหน้า
 3. ช่วยกันส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้สมบูรณ์มากที่สุด ในส่วนนี้สังคมของชุมชนนั้นเป็นปัจจัยหลักสำคัญ ของการทำให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ยังคงมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยว
 4. การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องเป็นไปตามกลยุทธ์ของแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยอิงหลักการท่องเที่ยวในชุมชน
 5. สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ หรือจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว อย่างเช่น มีการจัดแสดงโชว์เพื่อเป็นจุดขายของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
 6. จัดทำสื่อหรือข้อมูลของแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เรียกง่ายๆคือ การบอกถึงสตอรี่ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าการและยกระดับความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
 7. ตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคของการแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ และ รวมมือกันทำการแก้ไขปัญหานั้นๆ เพื่อให้การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง