โครงการ PTTEP Teenergy

วัยรุ่นหรือเยาวชนคือพลังสำคัญในการสร้างชาติเรื่องต่างๆ เราจึงมักจะเห็นว่าเวลามีกิจกรรมสำคัญอะไรก็แล้วแต่วัยรุ่นหรือเยาวชนเหล่านี้มักจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการทำให้โครงการเหล่านี้สำเร็จไปได้ด้วยดี อีกหนึ่งในโครงการดีๆ ที่ถูกจัดขึ้นมาโดยบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ก็ได้มีการเชิญชวนเยาวชนทุกคนให้มาร่วมกันเข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ภาค สำหรับการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่เป็นนักอนุรักษ์เยาวชน โครงการดังกล่าวมีชื่อว่า โครงการ PTTEP Teenergy เป็นโครงการที่ดีที่จะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอย่างถูกหลัก ที่สำคัญโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นอีกด้วย

โครงการ PTTEP Teenergy โครงการดีๆ สำหรับเยาวชนทุกคน

โครงการ PTTEP Teenergy ในปี 2560 ถูกจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิดที่ว่า ก้าวเพื่ออนุรักษ์ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการบ่มเพาะการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนทุกๆ คนผ่านกิจกรรมอันน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบนิเวศและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการถ่ายทอดความรู้จากเครือข่ายอนุรักษ์ที่ได้มีการลงพื้นที่ทำงานจริงตามแต่ละภูมิภาค มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของเยาวชนเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โครงการนี้จะมีการเรียนรู้และร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนเพื่อสังคมของ ปตท,สผ, มีกิจกรรมเวิร์กช็อปเป็นการจุดประกายโครงการเพื่อสังคมเพื่อเยาวชนจะได้มีการนำสิ่งที่เรียนรู้จากค่ายมาทำการสังเคราะห์ความคิดและสร้างขึ้นมาเป็นคางงาน ปตท.สผ. ได้มีการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีการนำเสนอโครงงานด้านการอนุรักษ์พร้อมมีการรับทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสามรถนำไปปฏิบัติได้จริงและมีการทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่นของตนเองกันต่อไป โครงการ PTTEP Teenergy นี้มีการเปิดรับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ภูมิภาคละ 70 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยได้มีการเปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา พร้อมกับมีการจัดกิจกรรมขึ้นตามภาคต่างๆ ด้วย ถือว่าเป็นโครงการดีๆ ที่จะช่วยให้เยาวชนใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เมื่อเยาวชนคือพลังสำคัญในการสร้างชาติ การสร้างกิจกรรมดีๆ ให้กับเยาวชนเหล่านี้จึงเหมือนกับเป็นการปลุกพลังบางอย่างในตัวของพวกเขาให้ลุกออกมาและพร้อมจะทำสิ่งดีๆ เพื่อให้ประเทศไทยของเราพัฒนาก้าวหน้าไปยิ่งกว่าเดิม โครงการ PTTEP Teenergy จึงเป็นอีกโครงการที่ดีที่จะทำให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต เป็นโครงการดีๆ ที่จะช่วยพัฒนาให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปตราบนาน

admin Author